Vnitřní řád HC Chotěboř

Práva a povinnosti klubu:
 • Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji a krasobruslení trenérským a metodickým vedením.
 • Hradit náklady spojené se sportovním rozvojem hráčů dle možnosti klubu.
 • V průběhu sezóny zajistit led na ZS v Chotěboři všem družstvům HC Chotěboř.
 • Zapůjčit dle možností klubu sportovní výstroj hráčům s předností A mužstva, juniorů a dorostu. Zapůjčená výstroj bude evidována na výstrojních listech a bude se vracet po ukončení sezóny ve stanoveném termínu. Nevrácené nebo úmyslně poškozené rekvizity budou vyúčtovány hráči k úhradě.
 • Pokud hráč změní v průběhu sezóny klub, nebo ukončí činnost, musí zapůjčenou výstroj ihned vrátit.
 • Zajistit hokejové hole pro A mužstvo, dle možností klubu dále případně pro juniory a dorost.
 • Zajistit ochranné nápoje pro A mužstvo, dle možností klubu dále případně pro juniory a dorost.
 • Zajistit dopravu pro všechna družstva na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží dle možností klubu.
 • Na mistrovská utkání do 40 km od Chotěboře může určit klub dopravu vlastní, tj. sraz před utkáním v místě konání
 • Přípravná utkání na domácím i cizím hřišti musí být předem nahlášeny a povoleny tak, aby nebyl narušen rozpis trénování na ZS a obsazení ledu provozovatelem ZS. Počet přípravných zápasů hrazených klubem bude stanoven vedením klubu, výdaje ostatních přípravných utkání musí uhradit jednotlivá družstva.
 • Zajistit zdravotní službu na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží.
 • Každé družstvo má možnost uspořádat na ZS v Chotěboři jednodenní turnaj (cca 8 - 10 hod. dle dohody), na který klub zajistí ledovou plochu a ceny do turnaje. Startovné vybrané od hostujících mužstev složí vedoucí mužstva na sekretariátu HC Chotěboř, hostujícím mužstvům bude vystaven příjmový doklad, toto vždy předem zajistí vedoucí mužstva s pokladní klubu.
 • Případné vydělané peníze za domácí turnaj budou použity výhradně na potřeby družstva, které turnaj uspořádalo. Na venkovní turnaje v sezóně má každé mužstvo nárok na příspěvek 5.000,- Kč, které si mohou vybrat jako příspěvek na startovné, stravu nebo ubytování.
 • Veškeré doklady za startovné mužstev HC Chotěboř na turnajích musí být vystaveny na HC Chotěboř a po turnaji předloženy pokladní klubu.
 • Trenér nebo vedoucí družstva musí nahlásit termín konání turnaje minimálně 6 týdnů před jeho uskutečněním z důvodu včasného zajištění ledové plochy u provozovatele ZS. Veškeré turnaje schvaluje výkonný výbor.
 • Jakékoli připomínky a dotazy členů projednává samostatně vedení klubu.


Práva a povinnosti hráčů:
 • Dodržovat provozní řád, který je stanoven na ZS a kterému se musí klub podřídit jako nájemce.
 • Udržovat pořádek ve všech prostorách ZS, případné poškození zařízení bude předepsáno k úhradě jednotlivci nebo celému družstvu.
 • Udržovat pomůcky, vybavení, které převzal pro činnost, v naprostém pořádku, zaviněné poškození bude hráči předepsáno k úhradě.
 • Dodržovat tréninkové hodiny, vstup na ledovou plochu dle rozpisu
 • Zajistit si na vlastni náklady lékařskou prohlídku, potvrzený tiskopis předá vedoucímu nebo trenérovi před začátkem soutěží.
 • Hráči a funkcionáři klubu mají vstup na všechny sportovní akce HC Chotěboř zdarma na základě celosezónní průkazky. Průkazka bude vydána vedoucím družstev před zahájením soutěží. Ztracená průkazka nebude nahrazována. Průkazka může být odebrána hráči nebo funkcionáři, který nebude dodržovat vnitřní řád HC Chotěboř.
 • Hráči mládežnických družstev jsou vedeni trenéry a vedoucími družstev, s nimi projednávají veškeré svoje požadavky a připomínky.
 • V sezóně bude vždy pořádán tradiční hokejový turnaj "Memoriál Josefa Boháče", který zajisti mladší žáci ve spolupráci s vedením klubu.
 • Každý člen HC Chotěboř se musí při sportovní činnosti i v občanském životě chovat podle nejvyšších měřítek cti a morálky. Bude-li jeho chováním klub poškozen, může být tento člen z klubu vyloučen.
 • Hráči, trenéři, vedoucí a funkcionáři všech mládežnických družstev včetně družstva krasobruslení, výkonného výboru a kontrolní komise musí být členy Hokejového klubu Chotěboř, z.s.
 • Členský příspěvek je stanoven 100,- Kč na rok a je splatný nejpozději do 31.10. kalendářního roku na účet HC, nebo v hotovosti pokladní klubu paní Pohlové
 • Hráči všech mládežnických družstev a družstva krasobruslení musí platit členský příspěvek HC.
 • Výjimku tvoří hostující hráči z jiných družstev (jsou členy ve svých mateřských klubech).
 • Při nezaplacení oddílového příspěvku trenér neumožní hráči účast na tréninkovém procesu ani zápase.
 • Trenéři a vedoucí mužstev budou dostávat dle možností klubu odměnu dohodou o provedení práce ve výši příspěvku kategorie, ve které vedoucího vykonává a to ve dvou splátkách, 1. splátka do 31.12. kalendářního roku a druhá do 31.3.roku navazujícího.
 • HC Chotěboř upozorňuje, že bez předchozího souhlasu vedení, nemůže vedoucí mužstva ani trenér vybírat žádné finanční prostředky od hráčů, či rodičů
 • HC Chotěboř upozorňuje, že na klubovém webu bude zveřejňovat jména hráčů, datum narození a jejich statistiky v odehraných zápasech.
 • HC Chotěboř upozorňuje na zákaz vstupu rodičů během tréninku a zápasu do prostoru střídaček a kabin (zavázáni bruslí v kabině se souhlasem trenéra).
 • V případě, že někdo z členů HC Chotěboř zprostředkuje finanční příspěvek (např. formou prodeje reklamy, sponzorského daru apod.), má právo na 10% odměnu. Tato částka mu bude vyplacena hned po připsání částky na účet HC Chotěboř, nebo hotově složena do pokladny HC Chotěboř.
 • Před uzavřením smlouvy musí tento člen HC Chotěboř vše konzultovat s vedením klubu, aby nedocházelo k situacím, že za jedním potenciálním sponzorem půjde více lidí žádat o sponzorský dar. Smlouvy za pronájem reklamy, či za sponzorský dar mohou uzavírat a podepisovat pouze funkcionáři určeni vedením klubu.
 • Výši hráčských příspěvků musí klub pro danou sezónu zveřejnit vždy před zahájením letní přípravy mužstev, nejpozději do 15.5. kalendářního roku.
 • Hráčské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 15.9. kalendářního roku, buď v hotovosti, nebo bezhotovostní platbou.
 • Hráči, který nebude mít uhrazen hráčský příspěvek, může vedení klubu pozastavit činnost do zaplacení příspěvku.
  • Číslo účtu HC Chotěboř u KB: 19 - 8704760207 / 0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo hráče bez čísla za lomítkem
  • Text (zpráva pro příjemce): jméno a příjmení hráče
  • (Vzor: Jan Novák 5)
 • rozhodující pro stanovení hráčského příspěvku je ročník narození hráče, dle kterého hráč spadá do dané kategorie, věkovou kategorii dle ročníku narození určuje ČSLH vždy na jednotlivou sezónu.
 • příspěvky při přechodu do jiného klubu se nevrací
 • za kontrolu zaplacených příspěvků je zodpovědný vedoucí příslušného mužstva
 • hráčské příspěvky platí i hráči z ostatních klubů, kteří jsou v našem klubu na hostování, či střídavý start
 • hráči HC Chotěboř, kteří hostují v jiných klubech, platí hráčské příspěvky v našem klubu
 • rodič hráče, který složí na účet HC Chotěboř sponzorský dar větší než 15.000,-Kč, neplatí za hráče potom v dané sezóně hráčské příspěvky, vše vždy předem konzultovat s vedením klubu.
 • nově příchozí děti, kteří nastoupí do přípravky mají první sezonu zdarma

 • Tento vnitřní řád HC Chotěboř byl schválen VV HC Chotěboř dne 29.4.2019 a vstupuje v platnost dne 29.4.2019
 
 
 

© 2003-2020 Oficiální web HC Chotěboř & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS