Vnitřní řád klubu

Vnitřní řád HC Chotěboř byl schválen vedením klubu HC Chotěboř dne 11.1.2024 a vstupuje v platnost  dne 12.1.2024.

Práva a povinnosti klubu

 1. Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji a krasobruslení trenérským a metodickým vedením.
 2. Hradit náklady spojené se sportovním rozvojem hráčů dle možnosti klubu.
 3. V průběhu sezóny zajistit led na ZS v Chotěboři všem družstvům HC Chotěboř.
 4. Zapůjčit dle možností klubu sportovní výstroj hráčům s předností A mužstva, juniorů. Zapůjčená výstroj bude evidována na výstrojních listech a bude se vracet po ukončení sezóny ve stanoveném termínu. Nevrácené nebo úmyslně poškozené rekvizity budou vyúčtovány hráči k úhradě.
 5. Pokud hráč změní v průběhu sezóny klub, nebo ukončí činnost, musí zapůjčenou výstroj ihned vrátit.
 6. Zajistit hokejové hole pro A mužstvo, dle možností klubu dále případně pro juniory.
 7. Zajistit ochranné nápoje pro A mužstvo, dle možností klubu dále případně pro juniory.
 8. Zajistit dopravu pro všechna družstva na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží, dle možností klubu.
 9. Na mistrovská utkání do 40 km od Chotěboře může určit klub dopravu vlastní, tj. sraz před utkáním v místě konání.
 10. Přípravná utkání na domácím i cizím hřišti musí být předem nahlášeny a povoleny tak, aby nebyl narušen rozpis trénování na ZS a obsazení ledů provozovatelem ZS. Počet přípravných zápasů hrazených klubem bude stanoven vedením klubu, výdaje ostatních přípravných utkání musí uhradit jednotlivá družstva.
 11. Zajistit zdravotní službu na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží.
 12. Každá kategorie má možnost uspořádat na ZS v Chotěboři jednodenní turnaj (cca 8 hod. dle dohody), na který klub zajistí ledovou plochu a ceny do turnaje. Vybrané startovné od hostujících mužstev složí vedoucí mužstva na sekretariátu HC Chotěboř, hostujícím mužstvům bude vystaven příjmový doklad. Toto si vždy předem zajistí vedoucí mužstva s pokladní klubu.
 13. Případné vydělané peníze za domácí turnaj budou použity výhradně na potřeby kategorie, která turnaj uspořádala. Na venkovní turnaje v sezóně má každá kategorie nárok na příspěvek 6.000,- Kč, které si mohou vybrat jako příspěvek na startovné, stravu nebo ubytování.
 14. Veškeré doklady za startovné mužstev HC Chotěboř na turnajích musí být vystaveny na HC Chotěboř a po turnaji bezodkladně předloženy pokladní klubu.
 15. Trenér nebo vedoucí družstva musí nahlásit termín konání domácího turnaje minimálně 4 týdny před jeho uskutečněním z důvodu včasného zajištění ledové plochy u provozovatele ZS. Veškeré turnaje dále schvaluje výkonný výbor.
 16. Jakékoli připomínky a dotazy členů projednává samostatně vedení klubu.

Práva a povinnosti hráčů a funkcionářů

 1. Dodržovat ve všech směrech provozní řád vydaný provozovatelem ZS a kterému se musí klub podřídit jako nájemce podle smlouvy.
 2. Udržovat pořádek ve všech prostorách ZS, případné poškození zařízení bude předepsáno k úhradě jednotlivci nebo celému družstvu.
 3. Udržovat pomůcky, vybavení, které převzal pro činnost, v naprostém pořádku. Zaviněné poškození bude hráči předepsáno k úhradě.
 4. Dodržovat tréninkové hodiny, vstup na ledovou plochu dle rozpisu a pokynů provozovatele ZS.
 5. Zajistit si před zahájením soutěží na vlastní náklady lékařskou prohlídku. Potvrzený tiskopis hráč předá vedoucímu mužstva před začátkem soutěží.
 6. Hráči a funkcionáři klubu mají vstup na všechny sportovní akce HC Chotěboř zdarma na základě celosezónní průkazky. Průkazka bude hráčům nad 15 let (mladší mají vstupy zdarma) a funkcionářům vydána až po celkové úhradě hráčských i členských příspěvků. Průkazka může být odebrána hráči nebo funkcionáři, který nebude dodržovat vnitřní řád HC Chotěboř.
 7. Hráči mládežnických družstev jsou vedeni trenéry a vedoucími družstev, s nimi projednávají veškeré svoje požadavky a připomínky.
 8. V sezóně bude vždy pořádán tradiční hokejový turnaj „Memoriál Josefa Boháče“, který zajistí ml. žáci ve spolupráci s vedením klubu.
 9. Každý člen HC Chotěboř se musí při sportovní činnosti i v občanském životě chovat podle nejvyšších měřítek cti a morálky. Bude-li jeho chováním klub poškozen, může být tento člen z klubu vyloučen.
 10. Kmenoví hráči klubu, vedoucí a trenéři mužstev, včetně družstva krasobruslení, výkonného výboru a kontrolní komise musí být členy Hokejového klubu Chotěboř, z.s. a platit členský příspěvek HC.
 11. Členský příspěvek je stanoven na rok a je splatný nejpozději do 15.2. kalendářního roku v hotovosti pokladní klubu. Výši členského příspěvku určí každoročně vedení klubu do 10.1.
 12. Hráči všech mládežnických družstev a družstva krasobruslení musí platit členský příspěvek HC.
 13. Výši hráčských příspěvků jednotlivých kategorií musí vedení klubu pro danou sezónu zveřejnit do 15.5. kalendářního roku.
 14. Hráčské příspěvky musí být uhrazeny v hotovosti do 15.9. kalendářního roku.
 15. Hráči z jiných klubů, kteří jsou v našem klubu na hostování, zde platí hráčské příspěvky.
 16. Hráči z jiných klubů, kteří jsou v našem klubu na hostování formou střídavých startů, v našem klubu hráčské příspěvky neplatí.
 17. Kmenoví hráči HC Chotěboř, kteří budou danou sezónu hostovat v jiném klubu, si finanční podmínky domlouvají v těchto klubech. Takovýmto hráčům nevzniká nárok na využití tréninkových jednotek v našem klubu. Výjimky lze řešit s vedením HC.
 18. Kmenoví hráči HC Chotěboř, kteří budou danou sezónu hostovat v jiném klubu formou střídavých startů, platí hráčské příspěvky v našem klubu.
 19. Při nezaplacení hráčského příspěvku neumožní vedení klubu hráči účast v tréninkovém procesu ani v zápase.
 20. Příspěvky při přechodu do jiného klubu během sezóny se nevrací.
 21. Při vyloučení hráče z klubu nevzniká nárok na vrácení hráčského příspěvku.
 22. Při ukončení činnosti hráče během sezóny nevzniká nárok na vrácení hráčského příspěvku.
 23. Za včasnou úhradu příspěvků a jejich kontrolu jsou zodpovědní vedoucí mužstev a pokladní klubu.
 24. Rodič hráče, který složí na účet HC Chotěboř sponzorský dar větší než 15 000 Kč, neplatí za hráče v dané sezóně hráčský příspěvek. Vše vždy musí předem konzultovat s vedením klubu.
 25. V případě, že někdo z členů HC Chotěboř zprostředkuje finanční příspěvek (např. formou prodeje reklamy, sponzorského daru apod.), má právo na 10% odměnu. Tato částka mu bude vyplacena hned po připsání částky na účet HC Chotěboř, nebo po přijetí do pokladny HC Chotěboř.
 26. Před uzavřením smlouvy musí tento člen HC Chotěboř vše konzultovat s vedením klubu, aby nedocházelo k situaci, že za jedním potenciálním sponzorem půjde více lidí žádat o sponzorský dar Smlouvy za pronájem reklamy, či za sponzorský dar mohou uzavírat a podepisovat pouze funkcionáři určeni vedením klubu.